skip to Main Content

CZAS NA PRACĘ – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH ZAINTERESOWANYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY PODNIESIENIEM KOMPETENCJI W BRANŻY KOSMETYCZNEJ

Cel główny: kompleksowe wsparcie 120 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w branży kosmetycznej, (w t y m wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), umożliwienie im nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla 120 os, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć lub uzupełnić kwalifikacje, zamieszkałych, uczących się lub pracujących w WWM w terminie 01.02.2018-30.06.2019.

Grupa Docelowa:120 os.dorosłych,mieszkających, uczących się lub pracujących w WWD,uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.
Zadania:
1. kurs stylizacji paznokci 120h – 3 gr x 10os
2. kurs makijażu i wizażu 120h – 3gr x 10os
3. kurs kosmetologia 120h – 3 gr x 10os
4. kurs specjalista ds usług fryzjerskich120h – 3 gr x 10 os.

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja powadzona będzie w sposób ciągły do zebrania pełnych 10-ciu os grup dla ostatniej w projekcie formy wsparcia (od II. 2018 do maks. I 2019).

Etapy:

1) kampania promocyjna  (ulotki,plakaty w PUP, lokalnych JST,OPS,zakładach pracy,ogłoszenia w prasie i radiu(dla os.niedowidzących) osobista obecność w gminach, spotkania z pracodawcami, ogłoszenia w parafiach.

2) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:

  • do 12 marca 2018  w celu wzięcia udziału w projekcie , zgłoszenia należy dokonać elektronicznie wysyłając maila na adres: kontakt@lukomades.pl. W odpowiedzi zwrotnej zostaną wysłane formularze zgłoszeniowe, które należy odesłać pocztą na adres:

Lukomades Tomasz Nowicki
ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

  • od 12 marca 2018 r formularze zgłoszeniowe należy złożyć osobiście  w BP na ulicy Mickiewicza 16

3) wybór łącznie 120os.,w tym podział grup j.w. ,spośród otrzymanych zgłoszeń na podstawie nast.kryteriów rekrutacji:
Dostępu dla os.:
– ukończone 18 lat – formularz zgłoszeniowy i dowód osobisty do wglądu
– osoby, które zamieszk. uczą się lub pracują na terenie woj. warmińsko- mazurskiego , zgodnie z KC-dowód osob.do wglądu, oświadcz.o miejscu zamieszk., zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły.

Dostęp do projektu będzie możliwy dla wszystkich osób spełniających definicję grupy docelowej wskazanej w Regulaminie konkursu

W przypadku większej ilości chętnych:

1) stworzenie listy głównej i rezerwowej – wyniki rekrutacji zostaną podane każdemu kandydatowi indywidualnie (telefonicznie lub listownie).
2) podpisanie umów uczestnictwa w proj. (deklaracja uczestnictwa i umowa szkoleniowa)
3) ustalenie grafiku zajęć tak aby uczestnicy mogli pogodzić życie osobiste i zawodowe z udziałem w proj.
4) podział na grupy szkoleniowe na dany kurs.

W przypadku rezygnacji danego uczestnika z udziału w proj.będzie możliwe jego zastąpienie z listy rezerwowej lub przeprow.dodatk.naboru.

Każdy uczestnik weźmie udział w minimum 1 kursie.

W przypadku trudności z rekrutacją przewidujemy osobistą agitację na terenie gmin i u pracodawców. Podczas rekrutacji będziemy przestrzegać zasad równości szans, płci, rasy, wieku,pochodenia etnicznego, religii, światopoglądu, orientacji seks. oraz dostępności osób niepełnosprawnych do wsparcie w proj. dających możliwość wszystki os.sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Biuro projektu będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.j. Uczestnicy zgłaszać się będą do projektu w własnej inicjatywy. Kandydaci wypełnią formularze zgłoszeniowe potwierdzające ich kwalifikowalność do projektu zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na cele projektu. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika proj.będzie uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie os.fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu proj.Beneficjent będzie odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana os.spełnia warunki udziału w proj. Weryfikacja dokonywana przez Beneficjenta celem sprawdzenia, czy uczestnik spełnia kryteria kwalifikowalności udziału w proj. odbywać się będzie na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie. Wiek uczestników proj. liczony będzie na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w proj. Za moment rozpoczęcia udziału w proj. uznaje się moment przystąpienia do projektu tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do pobrania

  1. umowa Lukomades
  2. formularz zgłoszeniowy Lukomades