skip to Main Content

Regulamin korzystania z platformy szkoleniowej LUKOMADES

 

 • 1. Przedmiot regulaminu

1) Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych  świadczonych za pomocą  wirtualnej platformy edukacyjnej  będącej własnością LUKOMADES  ul. Łużycka 16 , 44-100 Gliwice,

2) Przystąpienie do korzystania z Platformy szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją  wszystkich postanowień  niniejszego Regulaminu.

 • 2. Pojęcia

1)  Właściciel  oraz Administrator danych osobowych –
LUKOMADES , ul. Łużycka 16 , 44-100 GLIWICE, NIP: 6312329931    Regon: 242979380

2) Użytkownik –  osoba  posiadającą aktywne  konto na Platformie i w pełni korzystającą z  Platformy;

3)  Klient –  podmiot, który zakupił  u właściciela  kurs lub  szkolenie  ;

4)   Administrator Platformy –  osoba wytypowana  przez  właściciela do zarządzania Platformą  oraz  odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie i należyte  użytkowanie  Platformy;

5) Platforma –  strona  LUKOMADES  na której znajdują się  wszystkie nasze  kursy  i szkolenia ;

6)  kursy  i szkolenie  – dostępne  skrypty / materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie LUKOMADES , podlegające uiszczeniu opłaty za dostęp.

 • 3. Prawa autorskie

Wszystkie dostępne  zdjęcia, teksty, skrypty i  opracowania oraz materiały zamieszczone na  naszej stronie LUKOMADES   podlegają ochronie prawnej a ich wykorzystywanie możliwe jest tylko i  wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa oraz w  niniejszym Regulaminie.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich utworów, wytworzonych lub zmodyfikowanych na stronie LUKOMADES  obejmuje nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie  korzystanie  i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 Prawa autorskiego, w tym w szczególności obejmujących:

 • wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Właściciela bez  jakichkolwiek ograniczeń,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,
 • tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w  utworze,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na  których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w  całości lub części utworu lub jego kopii,
 • rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworu (w tym z wykorzystaniem internetu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

Zabronione jest  rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie LUKOMADES  przez jej użytkowników.

 • 4. Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona RODO

1) Zgodnie z  wymogami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy,  że Administratorem Państwa  danych osobowych  jest  LUKOMADES ul. Łużycka 16 , 44-100 Gliwice  . Dane osobowe przetwarzane są  tylko i wyłącznie  w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
Czas przechowywania i zakres przetwarzania bezpośrednio  wynika z regulacji prawnych.
Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do  ich sprostowania, prawo do ich usunięcia bądź ograniczania ich  przetwarzania, wystarczy przesłać  wniosek i przesłać do LUKOMADES.

2) Logując się  na Platformie,  wyrażacie Państwo  zgodę  na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Właściciela .

3) Użytkownik/ kursant   potwierdza,  że został  poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do wszystkich treści swoich danych oraz o prawie do  ich poprawiania i usuwania, oraz że podanie danych jest oparte na zasadzie dobrowolności.

4) Pozyskane dane nigdy nie będą przekazywane i ujawniane osobom trzecim.

5) Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.

6)  Użytkownik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu akceptuje i  przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą  elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) tylko  Właściciel  może przetwarzać  bez uzyskanej  zgody Użytkownika jego dane niezbędne  zmiany co do  treści  oraz rozwiązania stosunku prawnego.

 • 5. Warunki zakupu kursów i szkoleń

1) Nasze wszystkie kursy i szkolenia podlegają sprzedaży detalicznej oraz  zbiorczej .

2) Szczegółowy cennik szkoleń i karnetów jest dostępny w zakładce „Oferta kursów”.

3) Kursy i szkolenia  udostępniane są użytkownikowi na stronie LUKOMADES po wcześniejszym dokonaniu płatności.

 • 6. Wymogi techniczne

Podstawowe wymogi techniczne dla prawidłowego korzystania ze strony LUKOMADES  to:

1) nieograniczony  dostęp do Internetu, aktywne konto uczestnika oraz aktualna przeglądarka.

2) Korzystanie ze wszystkich możliwości jakie daje Państwu strona LUKOMADES   wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).

POLITYKA COOKIES

Polityka plików “cookies” Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których  wyłącznym operatorem jest  LUKOMADES  , ul. Łużycka 16 , 44-100 Gliwice

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć wszystkie  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z nieprawidłowym  funkcjonowaniem strony  szkoleniowej LUKOMADES  Użytkownik/ kursant  powinien  bezzwłocznie skontaktować się z Administratorem strony  LUKOMADES .

 • 7. Tryb naboru I zasady uzyskania dostępu

1) Zgłoszenie i zapisy  na  wybrane kursy i szkolenia dokonuje się na stronie LUKOMADES

2) Użytkownik/ Kursant   otrzymuje dostęp do zamówionych kursów/szkoleń po uprzednim dokonaniu opłaty.

3)  Na wskazany adres   e‐mailowy  zostanie przesłana wiadomość  informująca o udostepnieniu wybranego i opłaconego kursu/szkolenia  na stronie LUKOMADES

4) Dostęp do wybranych kursów/szkoleń  będzie  ograniczony czasowo, szczegółowe zasady korzystania z danego kursu/szkolenia określone zostaną  szczegółowo  w każdym  opisie.

5) Dostęp do zasobów strony LUKOMADES nastąpi po prawidłowym  zalogowaniu się  -po wcześniejszej rejestracji.

6) Całkowicie Zabronione  jest zamieszczanie na stronie LUKOMADES  treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego a w szczególności o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje oraz treści , które naruszają prawa osób trzecich

 • 8. Rejestracja

1) Należy zaakceptować wszystkie  warunki   Regulaminu oraz prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy / rejestracyjny .

2) Dostęp do wybranego szkolenia / kursu nastąpi po aktywacji konta przez Administratora

3) LUKOMADES   ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.

4) LUKOMADES  administruje kontami i przydziela kursy w kolejności zgłoszeń.

 • 9. Zasady Odpowiedzialności

1)Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika/ kursanta  jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością  korzystania przez niego ze strony LUKOMADES  oraz  za utratę zgromadzonych danych.

2) Za czynniki niezależne uważa się w szczególności  awarie transmisji lub łączy telefonicznych oraz  obciążenia  tych łączy, brak dostępu do sieci operatorów .

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

1)LUKOMADES  zastrzega sobie prawo do aktualizacji i możliwości   zmian niniejszego Regulaminu. Każdorazowo zmieniony  zapis w Regulaminie  zostanie udostępniony użytkownikom na stronie LUKOMADES.

2) Każdy z uczestników zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się z zaistniałymi zmianami w Regulaminie.

3)  W momencie  braku akceptacji Regulaminu Użytkownik / kursant  powinien w trybie natychmiastowym  powstrzymać się od dalszego  korzystania ze strony LUKOMADES .

4) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują  przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym.