KURS ZARZĄDZANIE NARZĘDZIA PRACY MENADŻERA

Cele Szkolenia

 • Rozwijanie umiejętności: delegowania, monitorowanie, rozliczanie, korygowanie.
 • Rozwijanie zaangażowania i współodpowiedzialności za realizację celów Działu / Projektu / Firmy.
 • Ujednolicenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej.
 • Warsztatowe przećwiczenie kluczowych narzędzi pracy Menedżera.

KURS ZARZĄDZANIE
NARZĘDZIA PRACY
MENADŻERA

KONTEKST PRACY MENADŻERA / KIEROWNIKA

 • Firma / Zespół – System Naczyń Połączonych.
 • Czynniki efektywnego działania i współpracy zespołu. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy.
 • Budowanie i rozwijanie współodpowiedzialności za realizację celów Zespołu / Działu / Projektu / Firmy.
 • Narzędzia komunikacyjne. Komunikacja zorientowana na rezultaty jakie chcemy osiągać.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Reakcja na trudne sytuacje – Koło wpływu – Koło troski.
 • Efektywność menadżera – funkcje i zadania a kierowanie zespołem.

DELEGOWANIE CELÓW / DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

 • Zanim delegujesz zadanie – dobrze je zaplanuj. Planowanie i organizowanie w skali: roku / kwartału / miesiąca / tygodnia / dnia pracy.
 • Istota i znaczenie delegowania celów i zadań. Zasady skutecznego delegowania zadań.
 • Sposoby motywacyjnego delegowania zadań. Angażowanie pracownika w proces wyznaczania celów.
 • Schemat rozmowy delegującej – komunikat przekazany w jasny i zrozumiały sposób.
 • Delegowania zadań – na stałe lub tymczasowo, z powierzeniem obowiązków i odpowiednich uprawnień danej osobie.
 • Odpowiednia osoba do danego zadania. Kryteria wyboru zadań do delegowania i osób, którym je delegujemy. Ustalanie priorytetów. Indywidualny wybór priorytetów do danego pracownika.

ROZLICZANIE ZADAŃ MONITOROWANIE OCENA WYKONANEGO ZADANIA

 • Sposoby monitorowania, egzekwowania powierzonych zadań i celów.
 • Aspekty rozliczania z zadań: stopień i jakość wykonania zadania oraz przyrost kompetencji.
 • Jakość wykonanego zadania, zgodność z zasadami SMART.
 • Czego nauczył się pracownik podczas wykonywania zadania?
 • Procedura rozliczania pracowników z delegowanych celów i zadań. Bieżące / cząstkowe rozliczanie z pracy.
 • Szanse i zagrożenia w stosowaniu monitorowania, egzekwowania, rozliczania zadań.
 • Kryteria pomiaru efektywności realizacji celów. Prowadzenie na bieżąco monitoringu wyników pracy, identyfikowanie problemów i zamiana trudności / barier w cele.
 • Warsztatowe ćwiczenie umiejętności w grupach 3-osobowych – rozliczenie z powierzonego zadania zorientowane na rozwój.

INFORMACJA ZWROTNA MOTYWATOR CZY ANTYMOTYWATOR?

 • Komunikacja do pracowników – informacja zwrotna jako narzędzie wspierające efektywną komunikację.
 • Rożne formy udzielania feedbacku – sposoby przekazywania pozytywnej i negatywnej oceny, aby motywowała do coraz lepszej pracy i rozwoju, efektywności pracy. „Cokolwiek sprawdziłeś, udziel feedbacku” w taki sposób, aby informacja była motywująca i rozwojowa.
 • Chwalenie i nagana jako narzędzie pracy Lidera.
 • Trudne rozmowy z pracownikami – przygotowanie się na płaszczyźnie merytorycznej i emocjonalnej.
 • Matryca zbierania informacji, przyczyn problemu – 5 x Why?
 • Zaufanie i otwarta komunikacja jako podstawa przepływu informacji.

KONTROLA EGEZEKWOWANIE KORYGOWANIE DZIAŁAŃ

 • Przełożenie planów na organizację pracy zespołu i poszczególnych pracowników.
 • Kontrolowanie postępu prac i wpływanie na poziom zaangażowania.
 • Egzekwowanie i korygowanie działań.
 • Rozmowa korygująca.
 • Angażowanie pracowników w proces wyznaczania zadań / celów.
 • Jak wyznaczać poziom trudności zadania w zależności od specyfiki działu i poziomu dojrzałości pracownika?
 • Jak sprawić, aby „oporni” pracownicy poczuli się odpowiedzialni za swoje zadania?

SPOTKANIA Z ZESPOŁEM

 • Przygotowanie Menedżera do spotkania. Po co Menedżerowie organizują spotkania?
 • Funkcja spotkania – informacyjna, decyzyjna, rozwiązywanie problemów.
 • Specyfika prowadzenie spotkań zdalnych – wskazówki.
 • Cele i zadania spotkań zespołu. Zasady przygotowania się do spotkania: cel spotkania i jego efekty.
 • Planowanie i organizacja spotkań zespołu. Logistyka i harmonogram spotkania.
 • Definiowanie informacji niezbędnych uczestnikom przed i w trakcie spotkania.
 • Zasady prowadzenia i zachowania menedżera. Kontrakt merytoryczny spotkania. Jak rozpoczynać spotkanie, aby zamodelować jego sprawny i rzeczowy przebieg?
 • Scenariusz efektywnego spotkania zespołu.

INFORMACJA ZWROTNA

 • Komunikacja do pracowników – informacja zwrotna jako narzędzie wspierające efektywną komunikację.
 • Zaufanie i otwarta komunikacja jako podstawa przepływu informacji.
 • Rożne formy udzielania feedbacku – sposoby przekazywania pozytywnej i negatywnej oceny, aby motywowała do coraz lepszej pracy i rozwoju, efektywności pracy. „Cokolwiek sprawdziłeś, udziel feedbacku” w taki sposób, aby informacja była motywująca i rozwojowa.
 • Chwalenie i nagana jako narzędzie pracy Lidera.
 • Matryca zbierania informacji, przyczyn problemu – 5 x Why?

EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁOWA DYSFUNKCJE PRACY ZESPOŁOWEJ

 • Firma – Zespół – System Naczyń Połączonych.
 • Kooperacja – Współpraca – Konkurowanie  – jaki ma wpływ na moje zachowania i innych osób, podejmowanie decyzji, wdrażane działania na różnych poziomach organizacyjnych – konsekwencje na poziomie firmy / zespołu.
 • V Dysfunkcji Pracy Zespołowej P. Lencioni. Budowanie synergii w zespole.
 • Zaufanie i otwarta komunikacja jako podstawa przepływu informacji.
 • Czynniki efektywnego działania i współpracy zespołu. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy.
 • Rozwijanie płaszczyzny zaangażowania i odpowiedzialności.
 • Angażowanie pracowników w proces wyznaczania zadań / celów.
 • Jak wyznaczać poziom trudności zadania w zależności od specyfiki działu i poziomu dojrzałości pracownika?

ZDALNE ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie zdalne: wiedza / umiejętności / postawa.
 • Jak zorganizować przepływ informacji zwrotnej w pracy zdalnej.
 • Motywowanie pracowników w warunkach pracy zdalnej.

Zapisz się na szkolenie